• U okviru unutrašnje organizacije Udruženja, Organi Udruženja su:

 • Druge funkcionalne celine Udruženja su Komisije i Odbori:

  • Komisija za proveru usaglašenosti rada licenciranih procenitelja sa Nacionalnim standardima i kodeksom etike
  • Disciplinska komisija
  • Odbor za stručnu podršku i kontinuirano profesionalno usavršavanje
  • Odbor za zaštitu interesa članova
  • Odbor za prijem članova
 • Posebne funkcije su:

  • Zamenik Predsednika Udruženja
  • Sekretar Udruženja
  • Koordinator kontinuirane edukacije