Udruženje samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti je neprofitna stručna organizacija akreditovana od strane Ministarstva Finansija Republike Srbije kao jedno od tri udruženja koje okuplja i štiti interese licenciranih procenitelja vrednosti nepokretnosti i sudskih veštaka.

Osnovni strateški cilj i orijentacija je usmerena pre svega ka okupljanju nezavisnih članova koji svoj posao obavljaju ili samostalno ili u okviru nacionalnih kompanija.

 

Principi delovanja udruženja su:

  • Zaštita interesa članova
  • Aktivan rad na razvoju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti i veštaka
  • Podrška ličnom i poslovnom razvoju članova
  • Negovanje principa samostalnosti
  • Borba za društvo jednakih šansi izmedju samostalnih profesionalaca i korporacija
  • Marketinška podrška
  • Besplatno kontinuirano obrazovanje za članstvo
  • Neprofitabilnost
  • Negovanje principa volonterizma
  • Razvoj demokratije u upravljanju i decentralizacija

Ovako postavljeni zadaci nas jasno definišu kao udruženje jasno profilisane ideje i pravca delovanja od koga od svoga osnivanja nismo odstupili.